สมัครตัวแทน

คลิกดูข้อตกลงและเงื่อนไข
ดาวน์โหลดสัญญา

         ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้

         วัตถุประสงค์ของสัญญา

           บริษัทผู้เป็นเจ้าของสินค้า  ตกลงขายสินค้าในราคาส่งให้กับตัวแทนจำหน่าย และตัวแทนจำหน่ายตกลงซื้อสินค้าของทางบริษัท เพื่อจำหน่ายสินค้าให้กับประชาชนทั่วไป หรือตัวแทนจำหน่ายย่อย ตามระเบียบข้อตกลงของเจ้าของสินค้า โดยทั้งสองฝ่ายตกลงกันดังนี้

 1. เจ้าของสินค้ามีหน้าที่ขายสินค้า ให้กับตัวแทนจำหน่ายตามเรทราคาที่ได้ตกลงกันไว้ และจัดส่งตามปริมาณที่ตัวแทนจำหน่ายสั่งซื้อภายในเวลาที่กำหนดหลังจากตัวแทนจำหน่ายได้ชำระครบถ้วนตามการสั่งซื้อสินค้า
 2. เจ้าของสินค้าจะเป็นผู้กำหนดราคาของสินค้าในการจำหน่ายเท่านั้น  และจะแจ้งราคาให้ตัวแทนทราบอย่างชัดแจ้ง ตัวแทนจำหน่ายมีหน้าที่จำหน่ายสินค้าของบริษัทให้แก่บุคคลภายนอกในราคาที่เจ้าของสินค้ากำหนดไว้ในการขายปลีก และห้ามขายต่ำกว่าราคาที่เจ้าของสินค้ากำหนดไว้เด็ดขาด
 3. ตัวแทนจำหน่ายมีหน้าที่รักษาความลับของบริษัทห้ามนำข้อมูลใดๆ ของทางบริษัทไปเผยแพร่แก่สาธารณะในทางเสื่อมเสีย หรือก่อให้เกิดความเสียหายให้แก่เจ้าของสินค้า
 4. ตัวแทนจำหน่ายห้ามโฆษณาขายสินค้าที่ตั้งโปรโมชั่นด้วยตนเองเป็นอันขาด ยกเว้นเป็นโปรโมชั่นที่เจ้าของสินค้าตั้งขึ้นเท่านั้น
 5. ตัวแทนจำหน่ายมีสิทธิ์รับตัวแทนจำหน่ายช่วง เพื่อจำหน่ายสินค้าตามที่บริษัทกำหนดเท่านั้น และคำนึงถึงคุณสมบัติของตัวแทนจำหน่ายช่วงต้องเคยใช้สินค้าจนถึงวันสมัครตัวแทนจำหน่ายช่วง
 6. ตัวแทนจำหน่ายมีหน้าที่ ตรวจเช็คสินค้าจากทางเจ้าของสินค้าโดยอัดคลิปวิดีโอ นับสินค้าให้ครบถ้วน หากไม่ดำเนินการดังกล่าวจะถือว่าสินค้าครบถ้วน และเจ้าของสินค้าจะไม่รับผิดชอบในสินค้ากรณี ชำรุด เสียหาย ไม่รับเปลี่ยนคืน หรือซื้อคืนทุกกรณี ยกเว้นกรณีสินค้าเสียหายจากทางเจ้าของสินค้า
 7. ตัวแทนจำหน่ายห้ามขายสินค้าต่ำกว่าราคาที่เจ้าของสินค้ากำหนดในการขายปลีก หากฝ่าฝืน จะใช้สิทธิ์เพิกถอนการเป็นตัวแทนจำหน่าย และเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นเงินไม่น้อยกว่า 50,000 บาท
 8. ตัวแทนจำหน่ายมียอดการสั่งซื้อสินค้าน้อยกว่า 5 ชิ้น ต่อเดือน เจ้าของสินค้ามีสิทธิ์ยกเลิกสัญญาการเป็นตัวแทนจำหน่ายฉบับนี้ทันที
 9. ตัวแทนจำหน่ายห้ามนำรีวิวของเจ้าของสินค้าไปแอบอ้างเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์อื่น ละห้ามบุคคลภายนอกนำข้อความโฆษณา ภาพและวิดิโอสินค้า ไปเผยแพร่ก่อนที่จะเป็นตัวแทนจำหน่าย
 10. ตัวแทนจำหน่ายมีความประสงค์จะยกเลิกสัญญาและออกจากการเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัท ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน  กรณีหากตัวแทนยังมีสินค้าค้างอยู่ ไม่สามารถจำหน่ายสินค้าหมดได้ ให้สิทธิ์ตัวแทนจำหน่ายขายสินค้าต่อไปจนกว่าจะขายหมด หรือทำการโอน ขายสินค้าให้กับตัวแทนจำหน่ายในช่วงสายของตนเอง หากตัวแทนฝ่าฝืนขายต่ำกว่าราคาที่เจ้าของสินค้ากำหนด ตัวแทนจำหน่ายยินยอมชดใช้ค่าเสียหายให้แก่เจ้าของสินค้าเป็นอย่างสูง
 11. ตัวแทนจำหน่าย กระทำฝ่าฝืนข้อกำหนดในสัญญา หรือละเมิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง ที่ทำให้เจ้าของสินค้าและบริษัทผู้ขายเกิดความเสียหายและเสื่อมเสียชื่อเสียง  เจ้าของสินค้ามีสิทธิ์ตัดสิทธิ์ออกจากการเป็นตัวแทนจำหน่ายทันที

สัญญาฉบับนี้มีทั้งหมด 11 ข้อ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้ดีโดยตลอดแล้ว เพื่อเป็นหลักฐานคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ลงลายมือชื่อให้ไว้เป็นสำคัญ

Copyright © 2020-2021 her-thailand.com all right are reserved.

her-thailand